ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ  เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 035 336551 035 335857 หมายเลขโทรสาร 035 335857
Website : www.ayutthaya.m-society.go.th E-mail address : ayutthaya@m-society.go.th
Start 1/11/12

 

หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม............

             

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ภายใต้โครงการ "อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์"
บ้านเมืองสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

 
MENU

 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซด์ พมจ.อย.


แบบฟอร์มโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาจังหวัด

___(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

___แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัด

แบบคำขอให้รับรองว่าเป็นคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอาย

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แบบเสนอประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

_ โรงเรียนผู้สูงอายุ

__ คู่มือโรงเรียนผู้สูงอาย

__หลักเกณฑ์/แบบฟอร์ม ซ่อมบ้านผู้สูงอาย ใบสำคัญรับเงิน แบบ5 (ค่าซ่อมบ้าน)

 

สรุปผลงาน One Home พม.อยุธยา

 

กลไกขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ งานปี 2560

สถานการณ์ทางสังคม 2560 การขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคม สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

การขับเคลื่อนการบริหารงานนโยบายสำคัญจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)
ปี2559

 

ข้อมูลทั่วไป 2560 ข้อมูลภารกิจบูรณางานในพื้นที่
2559
กองทุน 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การขับเคลื่องานตามนโยบาย
กพม.(9:5:5)
ภาพรวมงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนงบประมาณ

 

การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ
สถิติคนพิการ 2560
กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ดำเนิน
งานในจังหวัด
เป้าหมายการขับเคลื่อนงาน
การบริหารสังคมผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ
การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ
   

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

VDO กิจกรรม

ดูทั้งหมด......

แจ้งสถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 !!!!! >>สามารถเข้าไปดูได้ที่ Download