ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ  เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 035 336551 035 335857 หมายเลขโทรสาร 035 335857
Website : www.ayutthaya.m-society.go.th E-mail address : ayutthaya@m-society.go.th
Start 1/11/12

 

หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม............

             

 

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ประชุมซักซ้อมสำรวจข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม (Social Map)


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map)
 
อ่านทั้งหมด......
MENU

 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซด์ พมจ.อย.ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหาร

แบบฟอร์มโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาจังหวัด

___(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

___แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัด

แบบคำขอให้รับรองว่าเป็นคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอาย

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านสังคม 2558

 

กลไกขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ งานปี 2560

สถานการณ์ทางสังคม 2558 การขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคม สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

การขับเคลื่อนการบริหารงานนโยบายสำคัญจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)
ปี2559

 

ข้อมูลทั่วไป 2560 ข้อมูลภารกิจบูรณางานในพื้นที่
2559
กองทุน 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การขับเคลื่องานตามนโยบาย
กพม.(9:5:5)
ภาพรวมงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนงบประมาณ

 

การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ
   
       
       

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

VDO กิจกรรม

ดูทั้งหมด......

แจ้งสถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 !!!!! >>สามารถเข้าไปดูได้ที่ Download