ยินดีต้อนรับ

  • ข่าวสมัครงาน

  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • รายงานข้อมูลด้านคนพิการ

  • แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา