เข้าสู่ Web Site


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ ๓๔๕๓๖๗ , ๐๓๕ ๓๓๕๘๕๗
หมายเลขโทรสาร ๐๓๕ ๓๓๕๘๕๗
Website : www.ayutthaya.m-society.go.th E-mail address : ayutthaya@m-society.go.th