ยินดีต้อนรับ

  • (ประกาศ) การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • รายงานข้อมูลด้านคนพิการ

  • แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา